Algemene Voorwaarden (oud)

Lees voor het boeken van een fotoshoot bij Pure & Beloved onderstaande algemene voorwaarden nauwkeurig door.
Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Algemeen
• Pure & Beloved behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (ziekte/ongeval/technische storing) te annuleren. Er zal dan zonder extra kosten een nieuwe afspraak worden gemaakt. Ter compensatie volgt er 10% korting.
• Pure & Beloved behoudt zich het recht voor alle foto’s te gebruiken op de website en voor promotie of andere commerciële doeleinden in de naam van Pure & Beloved Photography.
• Pure & Beloved zal nimmer persoonlijke gegevens van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.
• Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk per e-mail te worden medegedeeld. De klacht zal naar redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal Pure & Beloved deze binnen redelijke termijn oplossen.
• Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
• Pure & Beloved is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens de fotoshoot.
• Pure & Beloved is niet aansprakelijk voor enige schade die aan zijde van de wederpartij is ontstaan, tenzij er aantoonbaar sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
• Bij annulering/verplaatsing is de gedane aanbetaling niet restitueerbaar.
• Pure & Beloved is niet aansprakelijk voor mindere kwaliteit van foto’s door onvoorziene omstandigheden zoals kinderen die niet gefotografeerd willen worden of bij slechte weersomstandigheden.

Betaling

• Pure & Beloved hanteert de voorwaarde dat fotoshoots vooraf worden betaald.
• Voor gereserveerde fotoshoots geldt dat er een niet restitueerbare aanbetaling van 25% dient te worden voldaan om de agenda plek te reserveren. Het resterende factuurbedrag dient uiterlijk een week voor de fotosessie te zijn voldaan om de boeking compleet te maken. De opdrachtbevestiging na reservering geldt als factuur.
• Pure & Beloved klanten dienen de factuur zelf te controleren op juistheid van gegevens.

Foto’s
• Pure & Beloved levert haar bestanden digitaal aan, via een online downloadlink. Bij Trouwfotografie worden de bestanden geleverd op een USB-stick.
• Pure & Beloved streeft ernaar om foto’s binnen 2-10 werkdagen na de ontvangen keuze te leveren. Mocht er door overmacht of onvoorziene omstandigheden (ziekte/ongeval/technische storing) niet op tijd kunnen worden geleverd, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
• Pure & Beloved levert de geselecteerde bestanden aan in twee versies. Dit betreft de webversie (voor online gebruik zoals social media) en de Hoge Resolutie bestanden.
• Pure & Beloved geeft de klant het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op het privé gebruik van de foto’s. Onder privé gebruik valt het gebruik in de privé sfeer, gebruik voor social media maar ook het gebruik voor een eigen (bedrijfs)website. Het is niet toegestaan om de beelden te gebruiken voor verdere zakelijke (commerciële en non-profit) doeleinden en ook zijn publicaties (tijdschriften, kranten, televisie) niet toegestaan. Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure & Beloved worden ingezonden aan tijdschriften of online competities.
• Pure & Beloved behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van de foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf – zonder enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van minstens driemaal de door Pure & Beloved gehanteerde gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 300,-.
• Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan onder het auteursrecht. Andere uitsneden, wijzigingen en bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
• Door het digitaal aanleveren van de foto’s geeft Pure & Beloved het drukwerk (deels) uit handen. Afdrukken kan in principe overal, maar voor de beste kwaliteitsgarantie adviseert Pure Beloved Photography om van haar services gebruik te maken. Pure Beloved Photography levert mooie kwaliteitsproducten. Indien er de keuze wordt gemaakt om zelf foto’s te laten afdrukken, kan het voorkomen dat kleuren niet helemaal overeenkomen. Pure & Beloved is hier niet aansprakelijk voor.
• Pure & Beloved bewerkt haar beelden op een gekalibreerd beeldscherm zodat de kleuren en helderheid goed worden afgestemd en weergegeven. Het kan zijn dat het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd en er verschil in weergave is. Pure & Beloved is hier niet verantwoordelijk voor. Er zal onder geen enkele voorwaarde een terugstorting van betaling, een nieuw product dan wel andere vorm van vergoeding plaatsvinden.

%d bloggers liken dit: